Rodo

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO

Warszawskie Centrum Psychoterapii jest odpowiedzialne za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO). Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami dotyczącymi ochrony danych oraz przysługujących Ci prawach.

1.Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych pozyskanych przez stronę internetową www.wcpwaw.pl oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego jest Pracownia Psychoterapii Hygge – Joanna Papucewicz-Chmielewska z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 50 lok. 128 w Warszawie (01-248) NIP 9512493269 e-mail: biuro@pracowniahygge.com

2.Cel i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza Twoje dane w celu:

 • umówienia terminu wizyty oraz realizacji umowy na świadczenie usług z zakresu psychologii i psychoterapii, podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w innym celu i zakresie, jeżeli uzyskamy na to Twoją pisemną zgodę – co wynika z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3.Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci:

 • przy umówieniu terminu wizyty: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numeru telefonu,
 • w trakcie realizacji usługi przetwarzamy dane dotyczące stanu Twojego zdrowia.

4.Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których korzystamy w związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia danych.

5.Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/EOG.

6.Okres przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane do końca okresu przedawnienia roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

7.Przysługujące Ci prawa

Przy przetwarzaniu danych zapewniamy przestrzeganie i realizację przysługujących Ci praw:

 • prawa do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,
 • prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na Twoje żądanie informujemy czy przetwarzamy Twoje dane oraz umożliwiamy Ci zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych. W przypadku skierowania do nas zapytania dotyczącego przetwarzania Twoich danych udzielimy Ci odpowiedzi nie później niż w terminie 1 miesiąca.


USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM
Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
 • wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.


SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a dane te są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes. Uwzględnimy Twój sprzeciw i przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po otrzymaniu sprzeciwu uwzględnimy sprzeciw i zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać wysyłając informacje na adres Pracowni Psychoterapii Hygge – Joanna Papucewicz-Chmielewska, 01-248 Warszawa, Jana Kazimierza 50 lok 128. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania
zgody. W przypadku wycofania zgody przeanalizujemy, czy nadal istnieją podstawy do przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje

Jako Pracownia Psychoterapii Hygge Joanna Papucewicz-Chmielewska nie wystawiamy zaświadczeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:
email: biuro@pracowniahygge.com lub pisemnie na adres siedziby.

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.